Par uzņēmumu

SIA „A.C./D.C.” ir dibināta 1991. gadā. Uzņēmums atrodas un darbojas bijušā ECT Jelgavas PMK teritorijā, kas ar elektromontāžu nodarbojās jau no 1961. gada. Uzņēmuma dibinātājiem ir iegūta liela darba pieredze Jelgavas PMK elektromontāžas jomā. Šobrīd pie mums strādā gan pieredzējuši darbinieki, ar lielu darba stāžu, gan jauni un profesionālo izglītību ieguvuši darbinieki.

Šobrīd uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir visa veida elektromontāža līdz 20kV, elektroietaišu projektēšana, elektromateriālu tirdzniecība un metālapstrāde pēc individuāliem pasūtījumiem. Galvenie sadarbības partneri ir AS „Latvenergo”, pašvaldības, dažādi celtniecības un ceļu būves uzņēmumi.

Rūpēs par uzņēmuma pakalpojumu kvalitāti un apkārtējo vidi, uzņēmums 2010. gadā ir ieviesis kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmas, ko apliecina iegūtie sertifikāti atbilstoši ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartu prasībām.

Misija: – Nodrošināt katra klienta prasībām piemērotu pakalpojumu un nevainojamu tā sniegšanas kvalitāti.
Būt vienam no labākajiem darba devējiem reģionā, piesaistot un noturot vislabākos darbiniekus, kuru profesionālais sniegums un spēja uzņemties atbildību būs garantija labiem sasniegumiem. Palielināt uzņēmuma vērtību un rentabilitāti, saglabājot un nostiprinot tirgus daļu pamata biznesā, kā arī nepārtraukti pilnveidojot darbības procesus.Vīzija: – SIA A.C./D.C. būs viens no vadošajiem uzņēmumiem kvalitatīvu pakalpojumu un inovatīvu risinājumu sniedzējiem savā reģionā.

Vīzija: – SIA A.C./D.C. būs viens no vadošajiem uzņēmumiem kvalitatīvu pakalpojumu un inovatīvu risinājumu sniedzējiem savā reģionā.
Mēs efektīvi reaģējam uz pasaules tendencēm un pilnveidojam produktu un pakalpojumu klāstu, lai tas atbilstu mūsu klientu aizvien pieaugošajām un mainīgām vajadzībām. To panākam, nodrošinot izcilu klientu apkalpošanu un attīstot SIA A.C./D.C. tehnisko kompetenci.

Kvalitātes politikas mērķis ir noteikt uzņēmuma darbības pamatprincipus:
– Apzinoties mainīgos vides apstākļus un klienta vēlmes sniegt maksimāli kvalitatīvāko pakalpojumu elektromontāžas sfērā;
– Nepārtraukta darbības uzraudzība, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti un savlaicīgumu, kā arī potenciālu defektu identificēšanu un novēršanu;
– Nepārtraukta klientu apmierinātības uzlabošana, aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties klientu apkalpošanas procesos;
– Sistemātiska darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveide, nodrošinot nepieciešamās apmācības un pieredzes apmaiņas kompetences pilnveidošanai un pieredzes uzkrāšanai;
– Ilgtspējīga un efektīva sadarbība ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, lai nodrošinātu saimnieciski visizdevīgāko materiālu un pakalpojumu pieejamību;
– Procesu norises uzraudzība un analīze, pilnveidojamo jomu noteikšana un to īstenošana, lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu atbilstoši standarta prasībām un normatīvajam regulējumam.

Vides politika raksturo SIA “A.C./D.C.” vides filozofiju un attieksmi pret apkārtējo vidi:
– Organizēt uzņēmuma darbību un plānot tā attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus, pildot tiesību aktu normas vides aizsardzības jomā, kā arī standarta LVS EN ISO 14001-2015 prasības;
– Identificēt iespējamos vides riskus un maksimāli samazināt to nelabvēlīgo iedarbību uz apkārtējo vidi uzņēmuma darbībā;
– Rūpēties un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izvērtēt un kontrolēt uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem;
– Nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jomā, veicināt darbinieku vides apziņas veidošanu katrā darba vietā un informēt darbiniekus par uzņēmuma darbības būtiskajiem vides aspektiem;
– Rīkoties videi draudzīgi un aicināt videi draudzīgi rīkoties sadarbības partnerus un sabiedrību;
– Veicināt nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu un resursu efektīvu izmantošanu katrā uzņēmuma struktūrvienībā.